#  Структура
Администрация Структура Регистър по чл. 18, ал.1 от ЗПУКИ
Схема
на организационната структура на общинска администрация гр. Бяла, област Варна

Структура


Обща численост на персонала: 52 щ. бройки

Изборни длъжности и органи по чл. 19 от закона за администрацията и техните заместници6 щ.бр.
Кмет на община1
Заместник-кмет1
Кметове на кметства3
Кметски наместници1
Общинска администрация Бяла46 щ.бр.
Пряко подчинени на кмета на общината3 щ.бр.
Секретар на община1
Гл. архитект1
Служител по сигурността на информацията и ОМП1
Обща администрация10 щ.бр.
Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване” (КАПИО)10
Специализирана администрация33 щ.бр.
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” (УТОС)9
Дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция” (РУПЕ)7
Дирекция „Икономическа и социална сфера, благоустрояване и околна среда” (ИССБОС)7
Дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство” (ОПБС)10

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация