#   Статии
01.07.2011
Община Бяла стартира проект за подготовка на местна стратегия за развитие на Рибарска област Бяла, Долни Чифлик и Аврен

Уведомяваме ви, че на основание Заповед № РД-400 от 09.06.2011 год. на Изпълнителния директор на ИАРА община Бяла стартира проект за подготовка на местна стратегия за развитие на Рибарска област Бяла, Долни Чифлик и Аврен по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г.
Основните цели на проекта са:
1. Създаване на местно партньорство и регистриране на МИРГ
2. Изработване на Местна стратегия за развитие на РО;
За постигане на целите ще бъдат реализирани следните дейности:
Провеждане на 3 бр. информационни срещи и 4 бр. кръгли маси и семинар с представителите на сектор рибарство, месната администрация на общини Бяла, Аврен и Долни Чифлик и заинтерисовани страни относно основните проблеми и потенциала за развитие на МИРГ;
Информиране на местното население в МИРГ относно цялостния процес - от създаването на групата до разработването и прилагането на местната стратегия за развитие на МИРГ чрез информационни листовки и публикации;
Провеждане на учредително събрание на МИРГ на 21 юли 2011 год. в гр.Бяла;
Изработване на Местна стратегия за развитие на РО и съгласуването й със заинтересованите страни.

Координати за връзка с екипа на проекта:
Адриана Гавраилова – 0887 888 511; e – mail: adriana@bgbiomass.com
Николай Господинов – 0888 242447; e – mail: nikolay@byala.org
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация