#   Статии
13.03.2012
Съобщение относно начина на облагане с туристически данък, за обекти които са се категоризирали или прекратили категоризацията си в течение на годината.

Уважаеми граждани на Община Бяла,

С настоящото свеждаме до знанието Ви становището на Министерството на финансите относно начина на облагане с туристически данък, за обекти които са се категоризирали или прекратили категоризацията си в течение на годината.
Съгласно становището на МФ, данъчнозадължените лица заплащат туристически данък на годишна база, т.е. при категоризиране на туристически обект през годината се заплаща не по-малко от 30 % от пълната годишна заетост, също така при прекратяване на категоризация се заплаща за годината на прекратяване на категоризацията също не по-малко от пълнатата годишна заетост на обекта. Не се допуска изчисляване на данъка пропорционално.
Приложение:
Извадка от Електронен информационен бюлетин на НСОРБ бр.9/02.03.2012г.:
„Въпрос: Как се изчислява размерът на туристическия данък, ако данъчно задълженото лице се е регистрирало в средата на годината? Например, регистриран през октомври (три месеца от годината) хотел с 50 легла има определена от общинския съвет ставка 1 лв. За тези 3 месеца има 90 нощувки и е платен 90 лв. През януари подава декларация за изравняване. Той доплаща разликата до 30% от данъка, определен при пълен капацитет на хотела (50 легла) само за трите месеца или за цялата календарна година? Логичният отговор би трябвало да е само за трите месеца. Но тази неяснота дава право на отделни хотелиери да избягват плащане на данъка чрез регистриране, заличаване на регистрацията и отново регистриране в съотвествие с туристическия сезон. (това важи най-вече за сезонните хотели).
Отговор: Ако данъчно задълженото лице се е регистрирало в средата на годината, определянето и администрирането на местните данъци, вкл. и на туристическия данък, се извършва по ред, регламентиран в наредба, която се приема от общинския съвет на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Новият туристически данък (в сила от 1 януари 2011 г.) заменя туристическата такса. Промяната има за основна цел стесняване сектора на сивата икономика в туристическия бранш и насърчаване на легалните субекти, в резултат на което да се осигури допълнителен ресурс за провеждане на собствена политика на общините, насочена към развитието на туризма. Обект на облагане са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване. Данъчно задължено е лицето, което предлага нощувка в обект от горепосочените. Макар същият данък да се администрира (декларира, начислява, събира и внася) от лицето, предоставящо нощувки в средство за подслон или място за настаняване, носител на данъчната тежест, платец на данъка е лицето, ползвало нощувката.
В ЗМДТ е предвиден минимален размер на данъка за една календарна година, който не може да бъде по-малък от данъка, който би бил дължим при 30 на сто пълна заетост на обекта. Данъкът по чл. 61 с, ал. 4 от ЗМДТ е дължим без значение дали лицето ползва обекта или не, т.е. лицето не може да противопостави възражение, че не е извършвало дейност през периода или през част от периода или че дейността му е сезонна. Тридесетпроцентовият праг не е наказателна санкция, а минимален размер на туристическия данък върху предоставяната леглова база.
В ЗМДТ не са предвидени облекчения за обекти, които са категоризирани или които са прекратили категорията си през годината.
Данъчно задълженото лице подава декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година (не за част от годината), т.е. данъкът се изчислява на годишна база, като разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на общинския бюджет по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година. Разликата за внасяне се изчислява по формула, посочена в чл. 61с, ал. 5 от ЗМДТ.
В конкретния случай, хотелът е категоризиран през м.октомври 2011 г., следвало е да се подаде декларация пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма с информация за 50 броя легла в обекта и данните от декларацията да бъдат вписани в Националния туристически регистър. Авансово внесения данък е 90,00 лв. Следва да се приложи формулата, посочена в чл. 61с, ал. 5 от ЗМДТ, и да се установи разликата между 30- процентния праг на туристическия данък и авансово внесения данък. Посочените в чл. 61 с, ал. 4 и 5 от ЗМДТ критерии дават възможност за точно пресмятане на минимално дължимия данък за цялата година още с определянето на ставките от страна на общинския съвет по реда чл. 61с, ал. 1 от ЗМДТ. В този смисъл се дава напълно еднаква стопанска и правна рамка в сферата на туристическия бранш. Посочените параметри във формулата по чл. 61с, ал. 5 имат за цел еднакъв подход към лицата при диференциране на данъчната тежест.”
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация