#   Статии
05.09.2012
Бяла спечели проект за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в общината

На 18.06.2012 г. община Бяла подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“.

Продължителността на проекта е 18 месеца, а стойността - 306 111,10 лева и представлява 100% от общите допустими разходи. Средствата предоставяни по проекта са в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% от националния бюджет на Република България.

Основна цел на проекта е създаване на условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

Специфични цели на проекта са: формулиране на политики в партньорство с всички заинтересовани страни; повишаване качеството на стратегическият планов процес и на плановите разработки в община Бяла; повишаване на капацитета на общинска администрация Бяла в областта на стратегическото планиране и реализацията на планови документи с дългосрочен времеви хоризонт; изграждане на ясни правила, процедури и работещ механизъм за създаване, осъществяване и мониторинг на планови документи в общинска администрация Бяла с ефективното участие на заинтересованите страни в процеса; интензификация на комуникацията между администрацията и структурите на гражданското общество.

Основни дейности, предвидени в проекта са: извършване на междинна оценка на Общински план за развитие (2005-2013 г.) на Община Бяла; извършване на предпланови дейности – набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвяне на Общински план за развитие на Община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.); обучения; консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари; инициативи за комуникиране на политики в община Бяла; изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Бяла; изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла.

Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация