#   Статии
01.11.2012
Приемане на такса за издаване на месечна карта за ползването на плувния басейн в Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Бяла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с ползването на плувния басейн в Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Бяла от жителите на града и другите населени места на територията на общината, е необходимо Общински съвет – гр.Бяла да приеме такса за издаване на месечна карта за ползването на плувния басейн.
Предвид изложеното , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за приемане на такса за издаване на месечна карта за ползването на плувния басейн в Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Бяла , за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна /01.11.2012г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява актуализацията на раздел ІV от таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , област Варна , както се добавя нова точка 33, а именно:

Т А К С И И Ц Е Н И
за административни услуги


Видове административни услуги Такса – лв.
Цена – лв.
ІV.ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО,
ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО

33. Издаване на месечна карта /до десет посещения,със срок на валидност 30 дни от датата на издаване/за ползване на плувния басейн в Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Бяла
20 лева


С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация