#   Статии
23.01.2013
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла

Община Бяла изпълнява проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“. Проектът е на стойност е на стойност - 306 111,10 лева и продължителността му е 18 месеца. Проектът се намира в етап на избор на изпълнител за следните проектни дейности: Дейност 2: „Извършване на междинна оценка на Общински план за развитие (2005-2013) на Община Бяла”; Дейност 3: „Извършване на предпланови дейности – набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвяне на Общински план за развитие на Община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.)”; Дейност 4: „Обучения”; Дейност 5: „Консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари”; Дейност 6: „Инициативи за комуникиране на политики в община Бяла; Дейност 7: „Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на политики в община Бяла; Дейност 8: „Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла”.
Основната цел на проекта е създаване на условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла в координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Специфичните цели на проекта са: формулиране на политики в партньорство с всички заинтересовани страни; повишаване качеството на стратегическият планов процес и на плановите разработки в община Бяла; повишаване на капацитета на общинска администрация Бяла в областта на стратегическото планиране и реализацията на планови документи с дългосрочен времеви хоризонт; изграждане на ясни правила, процедури и работещ механизъм за създаване, осъществяване и мониторинг на планови документи в общинска администрация Бяла с ефективното участие на заинтересованите страни в процеса; интензификация на комуникацията между администрацията и структурите на гражданското общество.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация