#   Статии
05.12.2013
Приключва проект А10-13-30/18.06.2012 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла”

Днес 05.12.2013 г. в залата на Община Бяла беше проведена заключителна пресконференция по проект А10-13-30/18.06.2012 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла” е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.3: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Екипът за управление на проекта направи подробен отчет за постигнатите резултати от проведените дейности. След пресконференцията специалистите по PR и връзки с обществеността Христна Килисакоева – Колева и Маргарита Димова направиха интервю с кмета на Община Бяла и ръководителя на проекта.

Интервю с Анастас Трендафилов – кмет на община Бяла

Г-н Трендафилов с какво проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла” е полезен за община Бяла?

Този проект бе първият подобен, реализиран на територията на община Бяла, изискващ толкова силно присъствие на гражданския сектор при формиране на политиките в общината. Беше направена оценка дейността на Общината до 2013 г., бяха събрани мнения и идеи от гражданите за бъдещото развитие. Това е много важно за ръководството на Общинска администрация, защото ни дава възможност да разберем по-добре нуждите на нашите съграждани, както и техните мечти свързани с бъдещето. След това е наш ред да направим така, че да превърнем идеите в реалност. Този проект ни даде възможност да планираме бъдещето по-възможно най-прозрачен и разбираем за всички начин. Бих обърнал внимание и на социалния ефект от реализирането на проекта. Сигурен съм, че всички срещи, които бяха проведени ще допринесат за обединяване на населението на общината около обществено значими идеи, което ще се прояви под формата на синергия при конкретното им реализиране.

Под каква форма Вие лично участвахте в проекта?

Съвсем отблизо следих изпълнението на дейностите по проекта, както и взех участие в дискусиите, обществените обсъждания и другите срещи. Участвах в анкетите и се разпоредих за въвеждане на разработените системи, което ще ни помогне при изпълнението на следващия план за развитие на община Бяла. Също така Община Бяла участва със целия си капацитет по време на дейностите.

Познавате ли Оперативна програма Административен капацитет?

Разбира се, Община Бяла изпълнява още два проекта по същата програма. Тя е много важна за държавните администрации, като дава възможност за подобрява на тяхната работа в интерес на гражданите и бизнеса. Надявам се през следващия програмен период с помощта на натрупания до момента опит да бъдем още по активни с проекти. Много от генерираните идеи по този проект могат да бъдат финансирани именно по ОПАК. Като пример бих дал въвеждането на електронни услуги за гражданите и бизнеса.

На какво ниво е комуникацията със гражданското общество при формирането на политики в община Бяла?

Нашата администрация прилага либерално управление със силно участие на гражданското общество. Винаги съм предпочитал прекия контакт с хората и прилагам този подход в работата си. Колкото по-активни са гражданите, толкова и по-добри са решенията, които взимаме. Много важно е мотивацията и енергията ни за работа да се генерират от местната общественост. Тя трябва да разбере, че сама може да реши голяма част от проблемите си. Като начало бихме могли да бъдем по-добри един към друг, да се грижим за вече постигнатото и да бъдем по-активни граждани.

Как виждате бъдещето на община Бяла?

Бяла се развива много бързо и всяка година имаме нови придобивки. Най-силно развитие има туризма, за което полагаме не малко усилия. Едно от най-важните нещата, които бих искал е в Бяла да има достатъчно условия младите хора да остават да живеят и работят в родния си град и да има повече деца. Всичко останало постепенно ще се подобрява.

Благодаря за интервюто.


Интервю с Николай Господинов – Ръководител на проект

Г-н Господинов, как оценявате изпълнението на дейностите по проект № А10-13-30/18.06.2012 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла”?

Дейностите по проекта са изпълнени успешно в необходимия срок и бяха постигнати всички очаквани резултати. По договор проектът приключва на 18.12.2013 г., но основните дейности са вече приключили. Оценката ми е много-добра, като се има предвид затрудненията, които имахме от гледна точка на периода, в който се изпълняваше основната част от проекта – през лятото, когато е туристическия сезон и всички са в отпуск.

Какви резултати бяха постигнати по проекта?

Отчитаните резултати са много и са посочени в информационните материали, които бяха разпространени по проекта, но накратко в обобщен вид те са: беше подготвена междинна оценка на общински план за развитие на община Бяла (2005-2013), беше изготвен доклад с препоръки за актуализация на ОПР за периода до 2013, както и бяха дадени насоки и препоръки за изготвянето на ОПР за следващия планов период, бяха извършени проучвания и бе набрана актуална количествена и качествена информация за състоянието в община Бяла, бяха изготвени анализи за различни аспекти от развитието на община Бяла чрез използването на над десет метода за стратегически анализ, беше изготвен доклад за възможностите за развитие пред община Бяла в следващия програмен период, бяха проведени 4 обучения със 162 участника, бяха проведени 24 срещи с представители на целевата група – дискусии, обсъждания, кръгли маси и др., бяха проведени 4 разяснителни кампании, онлайн дискусионни форуми, създаде се секция към интернет портала на община Бяла на адрес http://opr.byala.org, бяха разпространени голямо количество информационни материали сред населението и заинтересованите лица за популяризиране на планираната политика и проекта, беше подготвена и внедрена система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Бяла, беше създадена и внедрена система от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла. Както виждате беше свършена много работа и е трудно да се изброят всички резултати.

Как оценявате работата на екипа?

Освен мен в екипа са още трима представители на Община Бяла: инж. Нели Ванкова – координатор, Пенка Кърчокова – счетоводител и Русанка Томова – технически сътрудник. Много съм доволен от работа им по проекта. Лятната почивка беше пропусната от всички, но това се отнася за всички колеги, които работят по проекти в Община Бяла. Тази година беше тежка за всички особено за състава на дирекцията по управление на проекти. Бих искал да благодаря на всички, които допринесоха да бъде завършен проекта: на г-н Анастас Трендафилов Кмет на община Бяла, на г-н Костадин Самарджиев зам.- кмет, на Общинския съвет с председател г-жа София Кирова, на колегите от Община Бяла - най вече на служителите в дирекция „РУПЕ“ ръководена от инж. Коста Стоянов, на всички активни граждани, които участваха в събитията и отделиха от времето си да попълнят анкети и на края благодаря на изпълнителите, които извършиха работата по проектните дейности. Това е първият проект по ОПАК на Община Бяла и вече е придобит опит за бъдещи проекти по тази оперативна програма.

Какво мислите за ОПАК и за възможностите, които тя дава?

ОПАК е чудесна програма, която дава възможност да се финансират дейности, за които обикновено трудно се отделят средства – обучения, повишаване на капацитета, планова дейност, въвеждане на нови системи и др. водещи до подобряване работата на държавната администрация. Като това е с цел, чрез качествено обслужване на гражданите и бизнеса да се създадат условия за икономически растеж и заетост.

Бихте ли участвали в друг проект по ОПАК?

Надяваме се да имаме възможност с помощта на ОПАК да въведем електронни услуги в Община Бяла - нещо което задължително трябва да се случи в най-скоро време.

Благодаря за интервюто.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация