#   Наредби и документи
Наредби Други
име тип KB
Методика за определяне на наемните цени за кв. м. рекламна площ при разполагане на рекламно-информационни елементи / рие / върху места, общинска собственост на терирорията на община Бяла, област Варна doc40
МОЛБА –ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Бяла, област Варна за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозванеdoc33
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЯЛАdoc142
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бяла doc153
Наредба за концесиите doc123
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Община Бяла, област Варнаdoc182
Наредба за определяне размера на местните данъциdoc381
Наредба за пожарна безопасност на територията на община Бяла, област Варнаdoc104
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне , заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бяла, област Варна. pdf3913
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла по чл.225а, ал.3 от ЗУТpdf3873
Наредба за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Бялаdoc80
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ , ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНИ ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ , СЪГЛАСНО ЧЛ. 56 И ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ, НА ОБЩИНА БЯЛА , гр. БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНАdoc77
Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество doc302
Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Бяла,област Варнаdoc149
Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата за собственост на общината в търговски дружества doc221
Наредба за рекламната дейност на територията на Община Бяла,област Варнаdoc198
Наредба за съставянето,приемането,изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметкиdoc237
Наредба за управление на общинските пътища действаща на територията на Община Бялаdoc170
Наредба за управление на общинския дълг в Община Бяла, област Варнаdoc68
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла,област Варнаpdf5089
Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла .es/20
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОdoc135
НАРЕДБА № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бялаdoc157
Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016-2020 г. doc108
Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. doc142
Отчет за изпълнение на Програма за развитието на туризма в Община Бяла за 2013 година и разходването на събрания туристически данък.pdf3304
ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ВСЯКО НОВОРОДЕНО , ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА doc66
Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите за туризма на територията на Община Бяла, област Варнаpdf3775
Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственостpdf5190
Таблица на таксите и цените за административните услуги“ неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)doc327

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация