ОБА11 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2
 • Нужни документи:
  • 1. Документи при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта:
   - заявление по образец;
   - копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
   - декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   - справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, съгласно Приложение №6 или 7 от ЗТ;
   - копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
   - копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ;

   2. Документи в случай на промяна на собственика на туристическия обект:
   - заявление по образец;
   - копие от документ за собственост на обекта;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

   Забележка:
   Преди предоставяне на административната услуга се извършва служебна проверка за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси на заявителя.
 • Срок за предоставяне:
  • до 1 месец
 • Такса(лв):
  • - когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат) - 150.00 лв.
   - когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат) - 50.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА11

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация