ОБА1 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

  • На основание на:
    • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1
  • Нужни документи:
    • 1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
      2. Молба по образец на Министерство на правосъдието.
      3. Препис от акта за раждане или дубликат от български или чуждестранен орган.
      4. Актуална снимка- паспортен формат 2 бр.
      5. Платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието.
      6. Документ за идентичност на имената /при необходимост/
      7. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
      8. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
      9. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова.
  • Срок за предоставяне:
    • 30 дни
  • Такса(лв):
    • 3.00 лв.
  • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация