#   Статии
14.09.2022
Община Бяла обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Бяла за периода 2022 – 2025 г.

Община Бяла, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД 07 00 – 728 / 13.09.2022г. на Кмета на Община Бяла, за създаване Одитен комитет на Община Бяла и определяне на броя на неговите членове, с настоящата обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Бяла за периода 2022 – 2025 г.

1. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС):

- образование: висше, придобита минимална ОКС „Магистър”;
- опит: най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
- да не участват в друг одитен комитет.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:
- писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Бяла за периода 2022 – 2025 г., към което се прилагат документи, определени в чл. 6 на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ., бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.);
- копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168/2000 г., обн. ДВ, бр. 69/2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 86/2017 г.);
- копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
- други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидатите.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за попълване на състава на одитния комитет в Община Бяла“ за периода 2022 – 2025 г . в деловодството на Общината на адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 15.09.2022 г. до 17.10.2022 г. или по куриер на посочения адрес. Документи, изпратени по куриер, следва да бъдат получени в деловодството на Общината не по-късно от 17.10.2022 до 17.00 часа.

4. Задължения на членовете на одитния комитет:
Съгласно разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: 1/2 от минималната работна заплата (МРЗ) за участие в заседанията на одитния комитет, но не повече от 1 МРЗ на месец. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.
До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Етап 2
- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет.
Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани във възходящ ред.

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет-страницата на Община Бяла, секция „ Конкурси“, както и информационното табло, на входа на сградата на адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29.
Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Бяла, като приложения към настоящото обявление.
До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени начинът, датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.

Приложения:

Обявление за провеждане на процедура

Приложение № 1 – Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет

Приложение № 2 – Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (подава се в случай, че кандидатът е избран за член на одитния комитет)
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация