#   Статии
19.09.2022
ОБЩИНА БЯЛА ПРИКЛЮЧИ С РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА ОБЩИНСКОТО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

На 19 септември в конферентната зала на музея в град Бяла се проведе заключителна пресконференция по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна“. Проектът се финансира по Административен договор за БФП № Д-34-74/23.07.2020 година, по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Общата стойност на проекта е 1 598 408,52 лева, от които 1 358 647,24 лв. европейския фонд за регионално развитие и 239 761,28 лв. национално съфинансиране.

В заключителната пресконференция участваха Анастас Трендафилов – Председател на Общински съвет – Бяла, инж. Рачо Рачев – технически ръководител на обекта и служители на Община Бяла, които представиха целите постигнати с реализирането на дейностите по проекта.

Приключената техническата рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на община Бяла включва следните дейности: отстраняване и предепониране на разпилени твърди битови отпадъци от съседни терени; полагане на подравнителен почвен слой; отвеждане на повърхностни води и оформяне на излази за газови кладенци; изграждане на финално покритие.

С реализацията на проекта са спазени нормативните изисквания на Наредба № 8 на Европейската комисия от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

От екипа на проекта съобщават, че е стартирал първият етап от биологичната рекултивация. Този процес се състои в затревяване и засаждане с дървесна и храстовидна растителност и има за цел да укрепи на почвената повърхност и да намали почвената ерозия на хумусния слой.

Общата стойност на проекта е 1 598 408,52 лева, от които 1 358 647,24 лв. европейския фонд за регионално развитие и 239 761,28 лв. национално съфинансиране.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация