#   Статии
29.08.2023
Община Бяла обявява прием на заявление по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинска администрация.

I. Кой може да кандидатства?
Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската/районната администрация, където се намира сградата. За територията на Столична община, районните администрация ще бъдат допустими водещи партньори в проектите и ще изпълняват функции по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

II. За кои сгради може да се кандидатства?
• Жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
• Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.

III. Какъв е бюджетът?
Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/ блок-секция е 50 000 лв., а максималния – 9 500 000 лв. Одобрените сгради ще получат до 80 % БФП от допустимите разходи, изисква се и съфинансиране от крайния получател на средствата в размер на 20 % от размера на допустимите разходи.

IV. Кои дейности са допустими за финансиране?
Допустимите за финансиране дейности са изпълнението на мерки за енергийната ефективност, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и други съпътстващи дейности, както следва:
• Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
• Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
• Ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката (ЗЕЕ);
• Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
• Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
• Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
• Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект;
• Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система;
• СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите;
• СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда;
• Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ (Средствата подлежат на възстановяване след одобрение на проектното предложение);

V. Какви са условията за кандидатстване и каква е необходимата проектна готовност?
Крайните получатели – СС, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство към районната администрация, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец. За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъдат представени и:
• Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „B” и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия;
• Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
• Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
• Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
• Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
• Въвеждане на обекта в експлоатация;
• Публичност, информация, управление и организация на проекта.
• Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост;
• Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
• Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.
• Други документи посочени в т.19 от Насоките за кандидатстване по процедурата.

VI. Какъв е срокът за кандидатстване?
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 16.01.2024 г.
Крайният срок за подаване на заявления до община Бяла от СС до 31.10.2023 г.

VII. Допълнителна информация и препратки:

• Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II”

• Приложения към Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II”

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация