#   Статии
15.06.2010
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 17 юни 2010 СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В рамките на Подхода ЛИДЕР

17 юни 2010, 10.00 часа, Залата на Общинска администрация
гр.Долни чифлик

Съобщение


На 17 юни от 10.00 до 11.30 часа в залата на Общинска администрация гр. Долни чифлик ще се проведе обществено обсъждане на стратегията за местно развитие, разработена в рамките на Проект 431-2-03-56/18.09.2008 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Общини долни чифлик и Бяла”.
Ще бъдат представени основните елементи на Стратегията за местно развитие, както и потенциалните групи кандидати за изпълнение на проекти по тази стратегия.
Стратегията за местно развитие е създадена в широко партньорство между групи, организации и институции от територията на двете общини и при строго и стриктно прилагане на принципа отдолу – нагоре. Проведени са над 15 индивидуални срещи и също над 15 групови срещи в различен формат и състав през последните шест месеца. В работните срещи са участвали повече от 150 души, представители на местната власт, неправителствени организации, предприемачи, земеделски производители, читалища, училища, кооперации, детски градини, други заинтересовани лица. По време на срещите и обученията са разяснени принципите на Подхода Лидер и изискванията на Наредбите на МЗХ за съставянето на Стратегията за местно развитие, обсъждани са проблемите, опитът и научените уроци от последните години и са генерирани идеите за целите, приоритетите и дейностите в Стратегията за местно развитие.
По време на тези и допълнителни срещи е създадена и Местната инициативна група (МИГ), която ще представи Стратегията за оценка и одобрение пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони – Министерството на земеделието и храните. След одобрението МИГ ще е отговорна за прилагането на стратегията – ще подпомага създаването и изпълнението на проектите за нейното прилагане и ще взема решение за обявяването на покани и одобряване на
кандидатстващите проекти. Офисът на МИГ Долни чифлик и Бяла се помещава на адрес с. Старо Оряхово, ул. „Кирил и Методий” № 41.
Стратегията за местно развитие ще се изпълнява за период от пет години, като предлаганият й бюджет е около 3 милиона лева. Освен за тази сума, МИГ кандидатства пред МЗХ също и за финансирането на своите дейности, свързани с прилагането на стратегията – издръжка на офиса, персонал, пътувания, обучения, експерти и др.
Стратегията за местно развитие за територията на общините Долни чифлик и Бяла отразява спецификата на района, опитът на основните заинтересовани страни и изискванията на Програмата за развитие на селските райони. Стратегията има интегрален характер, дейностите в нея са обвързани помежду си и взаимно се допълват.
Основните групи дейности, които ще могат да се изпълняват чрез проекти в рамките на стратегията за местно развитие са по Ос 1 – Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор, по Ос 2 – Подобряване на околната среда и природата и по Ос 3 – Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.
Целите на стратегията ще бъдат постигнати главно чрез проекти за модернизиране на фермите, добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, подкрепа за неземеделски инвестиции на земеделска земя, разнообразяване на неземеделски дейности, подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, насърчаване на туристическите дейности, основни услуги за икономиката и населението в общината, обновяване и развитие на селата, опазване и подобряване на селското наследство.
Да кандидатстват с проекти за прилагане на Стратегията след одобряването й ще бъдат поканени общината, читалища, земеделски производители, фирми, асоциации, кооперации, неправителствени организации от територията на двете общини – Долни чифлик и Бяла.
Стратегията ще бъде представена за одобрение в МЗХ в края на този месец, а нейното прилагане се очаква да стартира в първите месеци на 2011 година.
За повече информация: тел. 05142 2001, GSM 0886 55 27 27.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация