#   Статии
08.11.2010
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

От 08.11.2010 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” – гр. София, в който Община Бяла е партньор.
Приоритетно в Проекта ще се включват:
1. Лица/деца с увреждания, с невъзможност за самообслужване,
нуждаещи се от постоянна грижа, които да отговарят на следните условия:
- Лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, с определена чужда помощ;
- Лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане, без чужда помощ;
- Лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена
невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
- Деца на възраст до 16 години с 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане;
- Деца на възраст от 16 до 18 години с 50 и над 50 на сто степен на трайно
намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
2. Лични асистенти , които ще бъдат наемани:
- безработни лица в трудоспособна възраст;
- заети лица, самонаети лица, неактивни лица / студенти или придобили
право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст /, които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Приоритетно ще се набират кандидати, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги.
Приемът на документи от кандидат – потребителите и Личните асистенти за социалната услуга „Личен асистент” се организира на три етапа:

1 –ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г., като приоритетно ще се включват отпаднали, поради прекратяване на програмата, потребители на услугата „Личен асистент” по НП”Асистенти на хора с увреждания”;
2-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г., отпаднали, поради прекратяване на проекта, потребители на социалната услуга по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Втора фаза;
3-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г., необхванати потребители по други програми и проекти.

Автор: Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация