#   Статии
25.02.2011
Обучение по проект Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла

В рамките на проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3
беше извършено въвеждащо обучение. Обучението бе с цел придобиване на необходимите знания и умения за предоставяне на качествена социалната услуга, както и за получаване на информация за специфичните изисквания при реализиране на услугата.
Обучението включваше: запознаване с действащата нормативна уредба; основи на социалната работа; работа със самотно живеещи и хора с увреждания; предоставяне на социални услуги в общността; мобилна социална работа; съвместни дейности с близки на потребителите и др.
Методологията на обучението се осъществи чрез използването на интерактивни методи, нагледно-образни похвати, лекционни форми на обучение, дискусии, групова и индивидуална работа, представяне на установени положителни практики в ЕС, решаване на казуси, използване на въпросници за самооценка и обратна връзка и провеждане на ролеви игри.
Домашните помощници натрупаха първичен опит и усвоиха нови умения. Изведени са следните изводи от проведеното обучение:
- Грижата предполага внимателно извършване на необходими за стария човек дейности, умение да се влезе в неговия свят и да се съотнесат неговите проблеми със усещанията на съответния домашен помощник;
- Грижата за старите хора изисква внимателно запланувани действия, доверие и помощ в процеса на адаптиране на възрастния човек към променящите се условия на неговия живот;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация