#   Статии
02.05.2011
Беше извършено поддържащо обучение по проект Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла

В рамките на проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3
беше извършено поддържащо обучение. Обучението бе с цел придобиване на необходимите знания и умения за предоставяне на качествена социалната услуга, както и за получаване на информация за специфичните изисквания при реализиране на услугата.
Темите на поддържащото обучение се определиха на база обратната връзка от натрупания опит и актуалните потребности на домашните помощници. Обучението премине във форма на дискусия, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа. Обучението се проведе сред природата с цел изолиране на ежедневната обстановка.
Консултиране на домашните помощници се осигурява при искане от страна на домашния помощник, той си избира консултанта като специалист или представител от екипа на проекта. При нужда се осигурява консултиране и на потребителя или на негов близък.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация