#   Статии
09.04.2012
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА На основание Заповед РД 07 00 189 / 30.03.2012г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 11 – 56 / 09.03.2012г. на ОбС гр. Бяла ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 484 от 06.04.2009г., вписан в книгите за вписвания на 13.04.2009г., том ХVІІ, № 85, вх.Регистър 6278, дело 3535, представляващ ПИ № 07598.303.420 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1428 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до10 м. /, находящ се в гр.Бяла, ул.Михаил Иванов №26, Област Варна, при граници ПИ № 07598.303.201, ПИ № 07598.303.200 и ПИ № 07598.303.171 при начална тръжна цена 139 800 /сто тридесет и девет хиляди и осемстотин /лева без ДДС или сумата от 167 760/сто шестдесет и седем хиляди и седемстотин и шестдесет/ лева с включен ДДС.
Търгът да се проведе на 12.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 16 776 /шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 11.04.2012 год. от гл.специалист “УТОС” при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 11.04.2012 г. от офис N 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 250.00 / двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая N2, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 11.04.2012г..Автор: Росица Генкова

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация