#   Статии
05.09.2012
Сдружение на рибари, общини и фирми дава шанс за развитие на малкия и среден бизнес в Бяла, Долни чифлик и Аврен

На 27.08.2012 г. Местната инициативна рибарска група „Български черноморски сговор: Бяла – Долни чифлик – Аврен” откри всички мерки от Стратегията за развитие, по които трите общини, юридически лица и неправителствени и признати браншови организации мога да кандидатстват за безвъзмездно финансиране. Проекти се приемат до 31.12.2013 г., а изпълнението им ще продължи до 31.12.2015 г. При кандидатстване с проектно предложение, което е в обществена полза, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100% от одобрените и реално извършени разходи. При кандидатстване с проектно предложение, което е от частен интерес, размера на безвъзмездната финансова помощ е до 60% от одобрените и реално извършени разходи. Единственото задължително условие за всички кандидати е проектите да се изпълняват на териоторията на рибарската област.

Някои от основните допустими дейности за финансиране по Местната стратегия за развитие са:
•Оборудване на плавателните съдове със съоръжения за първоначална обработка на улова в морето;
•Дейности за увеличаване популацията от местни видове риба;
•Реализация на иновативни проекти, прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури;
•Подкрепа за организиране на спортни и културни събития: регати, риболовни състезания, концерти, пленери, фестивали и др. с цел популяризиране на региона и туризма;
•Създаване на нови туристически продукти;
•Проекти свързани с хранителни и увеселителни съоръжения – ресторанти, закусвални, барове, кафенета и др.;
•Изграждане и разработване на ресторанти, средства за подслон, къщи за гости;
•Инвестиции в разнообразяване и разширяване на дейности и инфраструктура с цел подобряване на продукти и услуги в областта на туризма – спортни и детски площадки, сауни, джакузита, басейни и др.;
•Развитие на занаятчийско производство;
•Инвестиционна и консултантска подкрепа за стартиране на бизнес дейности и предприемачество;
•Подпомагане разширяване на бизнес с нови дейности и продукти с цел отваряне на нови работни места, включително СМР и оборудване;
•Дейности свързани с развитие на еко-туризма;
•Обучения за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация.

Насоките и заявленията за кандидатстване с проектни предложения са публикувани на интернет страницата на МИРГ - www.flag-byala.org. Допълнителна информация може да намерите в офиса на МИРГ - ул. "Андрей Премянов" №12В, гр. Бяла 9101, обл. Варна, тел. 05143-2093.

МИРГ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност. МИРГ се състои от членове представители на рибарския, публичния и частния сектор, както и представители на по-широката публичност. Община Бяла е водещ партньор в сдружението.

МИРГ „Бяла – Долни чифлик – Аврен” е създадена за да засили процеса на реконструкция и модернизация на рибарската област Бяла, Долни чифлик и Аврен, необходим за дългосрочния й успех в условията на засилена конкуренция след членство в Европейската общност.

Основна цел на МИРГ е разработване на стратегия за териториално развитие, чиято глобална цел е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот в рибарска област Бяла, Долни чифлик, Аврен. Визията, към чието постигане е насочена Местната стратегия за развитие е „Рибарската област Бяла, Долни чифлик, Аврен – привлекателно място за живот, инвестиции, туризъм, култура и професионална реализация“.

Стратегическите цели на Местната стратегия за развитие са: повишаване икономическата сила и модернизация на сектор Рибарство на територията на Рибарската област Бяла, Долни чифлик и Аврен; чиста и приветлива крайбрежна околна среда и добра среда на живот; поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията.

На 30.03.2012 г. МИРГ Бяла – Долни чифлик – Аврен подписа договор №61 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 7 040 988 лева – финансирани в следното съотношение: 75% от Европейския фонд за рибарство и 25% от националния бюджет на Република България.

Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация