#   Статии
27.11.2012
Изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинския бюджет и във връзка с настъпили промени, възниква необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание Проекта за решение за приемане на Изменение и допълнение на Наредба за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Бяла, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, област Варна / 27.11.2012г./.


Проект за решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети,

Общински съвет - Бяла реши:
Приема Изменение и допълнение на Наредба за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки.

Приложение: НСПИООБИБС – 19 бр. листи


С уважение
Костадин Самарджиев
За КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
съгл.Заповед № РД 0700-721/26.11.2012г.)

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация