#   Статии
25.02.2013
Община Бяла ще подобри ефективността на дейностите на своите структури чрез проект

В морската община започна изпълнението на Проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността община Бяла”. Договорът № 12-11-47/1.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”.

Служителите на администрацията на община Бяла и нейни структури са основна целева група. С проекта се цели да се създадат условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите.

Продължителността на Проекта е 18 месеца.

Максималната стойност на Проекта е 98 591,57 лева и представлява 100% от общите допустими разходи. Средствата предоставяни по Проекта са в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% от националния бюджет на Република България.

Основни резултати от изпълнение на Проекта ще бъдат: проведен функционален анализ на община Бяла в съответствие с изискванията на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; проведена оценка и анализ на настоящото състояние на функционалната и организационна структура на община Бяла; разработени препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на община Бяла; изготвени доклади за изпълнението на отделните етапи на функционалния анализ с представени анализи, предложения и др; проведени обсъждания на междинните резултати от проучванията и направените предложения в рамките на срещите на консултативната работна група; разработена програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация