#   Статии
02.04.2013
Община Бяла изпълнява проект BG051PO001-5.1.04-0122-C0001 “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла”

Община Бяла изпълнява проект BG051PO001-5.1.04-0122-C0001 “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Продължителността на проекта е 14 месеца, на стойност 174 285,28 лева.

Основната цел на проекта е предоставяне на социални услуги на болни самотни възрастни хора, младежи и деца, подобряване качеството на съществуване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Специфични цели на проекта са:
1. Осигуряване на качествени социални услуги на болни самотни възрастни хора,младежи и деца.
2. Постигане на социална защита и адаптация на 50 болни самотни възрастни хора, младежи и деца чрез предоставяне на ежедневни грижи, което ще допринесе за повишаване качеството им на живот.
3. Осигуряване на заетост на безработни лица, пенсионери и специалисти желаещи допълнителна работа.
4. Повишаване на квалификацията на лицата за полагане на грижи за подобряване условията на живот и жизнена среда на възрастните хора, младежите и децата, а също и на хората с увреждания.
5. Повишаване качеството на живот, социално включване, запазване на независимостта и достойнството на възрастните хора на пенсионна възраст, младежите и децата с физически увреждания чрез деинституционализация на предлагането на социални услуги в община Бяла и региона.

Към момента протича избор на изпълнител за извършване на дейности за осигуряване на информация и публичност по проекта.

Предвидени дейности по проекта:
Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта.
Дейност 2. Публичност и информация.
Дейност 3. Техническо обезпечаване на проекта.
Дейност 4. Супервизия.
Дейност 5. Подбор на потребителите на социалните услуги и сключване на договори с тях.
Дейност 6. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугата.
Дейност 7. Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури.
Дейност 8. Подбор на служителите предоставящи социални услуги и сключване на договори с тях.
Дейност 9. Надграждащи обучения на служителите работещи с потребителите за предоставяне на качествени услуги.
Дейност 10. Предоставяне на социалните услуги.
Дейност 11. Счетоводна отчетност по проекта.
Дейност 12. Мониторинг и контрол на дейностите по проекта.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация