#   Статии
27.06.2013
Обучение по стратегическо планиране в рамките на проект по ОПАК

В периода от 24 до 26 юни 2013 г. се проведе тридневно обучение по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“. Обучението бе първото от предвидените четири до края на проекта, който е с продължителност 18 месеца – от 18.06.2012 г. до 18.12.2013 г. Над 40 представители на целевата група бяха обучени за развиване на умения по стратегическо планиране. Обучението включваше теоретична част, практически занимания и дискусии по различни казуси по темата. Целевата група обхваща: Общинска администрация Бяла, Общински съвет Бяла и структури на гражданското общество, работещи на територията на община Бяла.
Основните проектни дейности са: извършване на междинна оценка на Общински план за развитие (2005-2013 г.) на Община Бяла; извършване на предпланови дейности – набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвяне на Общински план за развитие на Община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.); обучения; консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари; инициативи за комуникиране на политики в община Бяла; изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Бяла; изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ и се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-30/18.06.12 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация