#   Статии
17.07.2013
Продължава подготовката на проект на Общински план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г.

Общинска администрация - Бяла продължава реализацията на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в частта на извършване на предпланови дейности, свързани с набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвяне на Общински план за развитие на Община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.).

Подготовката на проекта на Общински план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г., ще е в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разработване на стратегическите документи за регионално развитие. Със заповед на кмета на общината е сформирана работна група със задача да организира изработването, обсъждането и съгласуването на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г., съгласно законовите изисквания и отчитайки конкретните дадености на общината и региона.
Дейностите по подготовката на плана включват изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Бяла и ще приключат с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет - Бяла през месец септември - октомври 2013 г.
С разработването и приемането на този изключително важен стратегически документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия програмен период.
Изготвянето на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г. ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Североизточен район, както и с бъдещата Областна стратегия за развитие на област Варна. Всеки етап от процеса на изготвяне на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г. ще бъде публично обсъждан, чрез формиране на фокус групи, обществени обсъждания и дискусии със заинтересованите страни, провеждане на кръгли маси, семинари, работни срещи, анкетни проучвания, работни заседания с граждански панели за консултиране на политики.

Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи от разработването на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г., целим осигуряването на прозрачност и активно обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.
Приканваме всички граждани и заинтересувани страни да изразят своята позиция и направят своите предложения, свързани с процеса на планиране и развитие на община Бяла през следващия програмен период.

Очакваме Вашите въпроси, мнения, препоръки и предложения във всички сфери - икономическо развитие, инфраструктура, екология, социална сфера, човешки ресурси и други на e-mail: [email protected], [email protected]
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация