#   Статии
30.11.2013
Целодневната организация на учебния процес обхваща все повече ученици в ОУ „Отец Паисий“ гр. Бяла

През учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий“ в гр. Бяла продължава изпълнението на проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес. Проектът е с национален обхват и е с продължителност 36 месеца (20.12.2011г. - 31.10.2014г). В проекта са обхванати 209 ученика от І до VІІІ клас, като са формирани 7 ПИГ.

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели на проекта са: средищните училища инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа, повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразувани училища.

По проекта е осигурена краткосрочна квалификация на педагогическите кадри. Закупени са 75 ученически маси и 150 ученически стола, килими, мека мебел, бели дъски, учителски бюра и столове. Осигурени са много опознавателни игри и материали с които работят учениците в часовете по интереси и активен отдих и спорт. За учениците от І и ІІ ПИГ се доставиха ученически ранички, доставиха се и 180 тениски с логото на проекта. Освен заплати на педагогическия персонал, безплатно доставени пособия, материали и ученическо оборудване по проекта се покрива и част от издръжката на училището. Управляващ орган на ОПРЧР е Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Структурни фондове, международни програми и проекти“.
Автор: Дилян Дончев - директор ОУ "Отец Паисий"

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация