#   Статии
18.11.2013
Обучение на тема "Работа със създадените в рамките на проекта системи по дейност 7 и дейност 8"

В периода от 12 до 14 ноември 2013 г. в гр. Бяла се проведе тридневно обучение на тема "Работа със създадените в рамките на проекта системи по дейност 7 и дейност 8" по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла“. В обучението взеха участие 37 представители на целевата група. Обучението включваше теоретична част, практически занимания и дискусии по различни казуси по темата. Целевата група обхваща: Общинска администрация Бяла, Общински съвет Бяла и структури на гражданското общество, работещи на територията на община Бяла.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, Приоритетна ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ и се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-30/18.06.12 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация