#   Статии
05.01.2015
В ОУ „Отец Паисий“ приключи изпълнението на проект “Квалификация на педагогическите специалисти”

Педагогическите специалисти от ОУ „ Отец Паисий” гр.Бяла повишиха равнището си на професионална компетентност по отношение на научна, педагогическа методическа и управленческа подготовка като преминаха серия от обучения осъществени по проект ВG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2014 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика,основана на знанието”. Проектът приключи в самия край на 2014 година и се изпълняваше от Министерството на образованието, младежка и науката чрез дирекция "Квалификация и кариерно развитие" в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

Той бе насочен към педагогическите специалисти, чрез него те усъвършенстваха своите умения за прилагане и внедряване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение и формиране на култура на учене, чрез механизмите на активна учебна дейност, както и усъвършенстваха своите лидерски, организационни и комуникативни умения.

Диференцираният подход проекта предложи на заинтересованите специалисти:

- различни по време и форма обучения;

- достъп до обучения в институции, предлагащи международно признати сертификати, потвърждаващи нива на знание и компетентности в областта на чуждите езици;

- квалификации за специалисти, работещи в специфична среда и нуждаещи се от допълнителни компетентности;

Предвидена бе и програма за формиране на управленски знания. Педагозите развиха базови знания свързани с управлението на образователно възпитателния процес, взаимоотношенията със заинтересовани страни и развитието на човешките ресурси и бюджетни средства.

Изпълнението на проекта ще доведе до множество съпътстващи положителни ефекти – добра адаптивност и адекватност на младите кадри, условия за насърчаване и развитие на изявени учители, усъвършенстване на мениджърските умения.

Всички учители от ОУ „Отец Паисий” гр .Бяла преминаха обучения, разпределени в целеви тематични групи:

1. Квалификация на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
2. Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда;
3. Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците;
4. Ефективност на целодневната организация на обучение при учениците от начален и прогимназиален етап;
5. Квалификация на педагогически специалисти, заемащи нова за системата длъжност "Главен учител“ и "младши учител;
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация