#   Статии
21.10.2016
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - Дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция”

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Систематизиране на информация, обработка на данни, разработване на експертни анализи и изготвяне на становища, проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността по разработване на политики,стратегии, планове, проекти и програми за развитието на Общината.
• изисквана минимална степен на завършено образование:

Бакалавър
Специалности: Икономически; Информатика;
• години професионален опит: 2 години
или
• минимален ранг: IV младши

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни документи, организационна компетентност, комуникационна компетентност, други специфични изисквания съгласно длъжностната характеристика.
Професионален опит в администрация – 1 години
• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
420.00 лв.
• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1

Начин за провеждане на конкурса
Решаване на тест
Интервю
Документи за кандидатстване:
Заявление за участие в конкурса / по образец/
Декларация по чл.17, ал.2, т. 1 / по образец/
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Автобиография

Място и срок за подаване на документи
• област, община, населено място:
Варна, Община Бяла, гр. Бяла
• адрес:
гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29
• телефон:
(05143) 2379
• краен срок за подаване на документи:
02.11.2016 год.

• ден на публикуване:

20.10.2016 г

• общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите ще се приемат в деловодсвото на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “ Андрей Премянов” № 29

Обявяването и съобщенията във връзка с конкурса се поставят на информационното табло на входа в сградата на Община Бяла.
Автор: Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация