#   Статии
17.07.2019
Домът за възрастни с физически увреждания в Бяла получи ново кухненско оборудване

Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД 04-11 / 16.04.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Бяла, Област Варна и Договор за сътрудничество № РД 04-44 / 10.06.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София, Община Бяла и „АБ Терм” ООД
1. Целева група на проекта:
Пълнолетни лица с физически увреждания, които ползват социалните услуги на на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла
Описание:
1.1. Наименование на ораганизацията – бенефициент: Община Бяла;
1.2. Номер на Договора и име на проекта:
 Договор за съвместна дейност № РД 04-11 / 16.04.2019 г.,
 „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла
1.3. Име и длъжност на лицето за контакти:
 Русанка Томова – Ръководител на проекта
2. Цели на проекта:
Основна цел на проекта е подобряване условията на труд в кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла чрез подмяна на амортизирано кухненско обзавеждане;
Като подцели на проекта могат да бъдат определени:
- Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;
- Отговаряне на нормативните изисквания, чрез модернизацията;
- Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;
- Реализиране на икономии на средства, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.
Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

2. Описание на основните дейности, които Бенефициентът предприе за постигане на поставените цели:
Всички дейности, които Община Бяла, Област Варна осъществи за постигане на поставените цели бяха съобразени с „Методика за разпределение на средствата от Фонд “Социална закрила” и одобрено проектно предложение под наименование: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла.
 Сформиране на екип за организация и управление на проекта;
 Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла съвременно енергийноефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми;
 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията на ЗОП.
Община Бяла проведе процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2, Глава 26 от Закона за обществените поръчки - Събиране на оферти с обява. Комисия, определена със Заповед на Бенефициента се събра и разгледа постъпилите предложения. Членовете на комисията подписаха декларации за безпристрастност при провеждане на процедурата за избор на изпълнител. За своята работа, комисията изготви протокол, съдържащ окончателно решение.
 Избор на изпълнител и изготвяне на договор;
 Подписване на тристранен договор между Община Бяла, Фонд „Социална закрила” и избрания изпълнител:
След като беше определен Изпълнител на обществената поръчка, Община Бяла изпрати цялата документация от проведената процедура във Фонд “Социална закрила”. Последва сключване на тристранен договор, в който са указани ангажиментите на трите страни по договора за сътрудничество.
 Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване;
 Информиране и публичност;
 Отчитане на проекта:
Община Бяла в качеството си на Съинвеститор, осигури собствен принос, както и проследи за правилното изпълнение на проекта. След приключване на дейността се изготви настоящия писмен доклад за изпълнението.
4. Документацията, която Община Бяла, Област Варна водеше и систематизираше относно реализацията на дейността е следната:
 Процедурата по ЗОП и приложимите към нея документи във връзка с избора на изпълнител;
 Заповед за определяне лицата за участие в инвестиционния процес и приемането на оборудването;
 Счетоводни документи, доказващи изпълнението на дейността;
 Снимков материал от хода на изпълнение на проекта;
 Приемо-предавателен протокол за оборудването;
 Протокол за монтаж на оборудването;
 Протокол за инструктаж на персонала, който ще работи със закупеното оборудване;
5. Постигнати резултати от изпълнението на проекта:
 Осигуряване на кухненско оборудване, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми;
 Създаване на реални условия за повишаване на капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвимите категории от населението;
 В дългосрочен план се очаква да се подпомогне развитието на социалните услуги, които да бъдат привлекателни за населението и да станат двигател за повишаване конкурентноспособността на региона.
6. Обща стойност на проекта: 25 344,00лв. с ДДС;
7. Окончателна стойност на извършените доставки (съгласно Договор за сътрудничество № РД 04-44 / 10.06.2019 г. ): 25 344,00 лв. с ДДС;
8. Стойност за извършените разходи от Фонд “Социална закрила”: 22 809,60 лв. с ДДС;
9. Стойност по фактура за собствения принос: 2534,40 лв. с ДДС;
При осъществяване на проекта, Община Бяла изпълни предмета на договора в срок, осъществи дейността добросъвестно с цел постигането на максимално добри резултати.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация