#   Статии
30.07.2019
Предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда по проект „С грижа за хората”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01

В рамките на 12 месеца /от 01.10.2019 г./ на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване ще бъдат предоставяни следните услуги в домашна среда:

Социална услуга „Домашен помощник“
Услугата включва: поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост); заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); административна помощ съдействие за изготвяне на документи; оказване на помощ при придвижване в дома; оказване на помощ при прием на медикаменти; оказване на помощ и съпровождане извън дома; оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти; подпомагане на специалиста медицинския специалист при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности па потребителя.

Здравни услуги
Услугата включва: извършване на инжекции - подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни; извършване на венозна пункция и вземане па кръв; извършване на венозна инфузия; контрол върху извършването на очистителна клизма; поддържане проходимостта на уретрален катетър; извършване на септични и асептични превръзки; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; измерване, регистрация и оценяване на витални показатели; предпазване, възстановяване, поддържане и подобряване здравето на потребителите при съобразяване с психологическите, физическите, социалните, икономическите, културните и етническите им особености и други. Професионалните дейности се извършват от медицински специалист както самостоятелно, така и по лекарско назначение. Честотата на осъществяването на дейностите се определя от назначението на лекар или по преценка на специалиста.

Услугите ще се предоставят до 2 часа на ден.Обща стойност на проекта: 190 741.28 лв.
Финансиране от Европейския социален фонд: 162 130.09 лв.
Национално финансиране: 28 611.19 лв.
Община Бяла - партньор по проекта с Община Дългопол.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация