#   Статии
18.03.2020
Кметът на Община Бяла отменя провеждането на 2 публични търга

инж. Пеньо Красимиров Ненов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, във връзка с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание за обвяване на извънредно положение на територията на цялата страна до 29.03.2020г. по повод на заболяването COVID-19 и Заповед № РД 07 00 - 199 / 16.03.2020г. на Кмета на Община Бяла за въвеждане на мерките за противоепидемична защита на територията на Община Бяла в срока на извънредното положение, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Закона за здравето и с цел превенция, ограничаване и недопускане на разпространението на заболяването COVID-19 на територията на Община Бяла,

О Т М Е Н Я:
1. Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1175 от 12.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 18.09.2013г., том LVI, № 52, вх. Регистър 21199, дело 11630/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.6 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 15.00 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14 при начална тръжна цена 11 000 / единадесет хиляди /лева без ДДС или сумата от 13 200 / тринадесет хиляди и двеста /лева с ДДС, обявен със Заповед РД 07 00 - 150 / 04.03.2020г. на Кмета на Община Бяла да се проведе на 20.03.2020г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.

2. Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала на помещение с площ от 52 кв. м от сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1002.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла – публична общинска собственост по АОС № 1066 от 02.02.2012 г., разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.1002 с административен адрес : гр. Бяла, ул. Черноморка, цялата със застроена площ от 87 кв. м, за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена в размер на 187.20 лева с ДДС, определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти, обявен със Заповед РД 07 00 - 151 / 04.03.2020г. на Кмета на Община Бяла да се проведе на 20.03.2020г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.

Заповед № РД 07 00-205/18.03.2020 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация