#   Статии
05.05.2020
Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” обявява прием на проекти по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла


Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Цели и обхват на мярката:
Общата цел на мярка 4.1. от Стратегията за ВОМР е подпомагане на конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ посредством преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
МИГ „Долни Чифлик и Бяла” - мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

 Допустими кандидати:
За подпомагане по подмярка 4.1. могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1.Земеделски стопани /физически и юридически лица/, отговарящи на следните условия за допустимост:
1.1. имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ;
1.2. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
1.3. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство за текущата стопанска година е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
1.4. земеделските стопани-юридически лица трябва да отговарят и на следните условия за допустимост:
1.4.1. Да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;
1.4.2. Да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
Критерият за допустимост по т. 1.4.2. не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци” и производство на „етерично – маслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

ВАЖНО!
Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 1.3 се доказва със:
1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или
2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му, и декларация по образец към Условия за кандидатстване - за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, и декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.
Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, в декларацията за видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите. В този случай минималният стандартен производствен обем трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 1-3 за предходната стопанска година.

Важно!
Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и/ или дейностите по проекта не се изпълняват на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Важно!
В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

 Дейности, допустими за финансиране:
По мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР се подпомагат проекти, изпълнявани на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
• внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
• и/или опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и прилагане на устойчиви земеделски практики;
• и/или повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
• и/или подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
• и/или подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
• и/или осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 Допустими разходи:
В съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС –за млади земеделски производители от 18 до 40 години включително;
7. закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/;
8. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.;
9. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
10. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
11. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
12. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 11.
13. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, не следва да надхвърлят 5 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 11.

 Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Първи прием:
Начална дата за прием на проектни предложения от 01.05.2020 г.

Краен срок за представяне на предложенията 03.07.2020 г., 17:30 часа

Втори прием : /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Начална дата за прием на проектни предложения от 30.10.2020 г.
Краен срок за представяне на предложенията 30.11.2020 г., 17:30 часа

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 488 950,00 лв.

 Финансови параметри на проектите:
- Минимален размер на допустимите разходи за проект – 39 116,00 лева
- Максимален размер на допустимите разходи за проект – 293 370,00 лева

- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 19 558,00 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 205 359,00 лева

 Размер и интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани (Допълнителната финансова помощ за млади земеделски стопани се предоставя в случай, че заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ);
2. проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
Максимално комбинирано подпомагане – 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 Критерии и методика за оценка на проектните предложения:
N Критерии Минимално изискване Брой точки
1. Проекти с инвестиции и дейности в чувствителните и приоритетни за територията на МИГ сектори на земеделското производство „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Животновъдство“ и/или сектор „Етерично-маслени и медицински култури“ Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи са в посочените чувствителни и приоритетни за територията сектори. 10 т.
2. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство. 10 т.
3. Проекти за инвестиции и дейности за производство на земеделски култури, които отговарят на местните почвено-климатични характеристики и агроекологичен потенциал Над 85 % от инвестицията по проекта е насочена към отглеждането на земеделски култури, отговарящи на почвено-климатичните характеристики и агроекологичен потенциал.
/Постигането на критерия се доказва с извършен почвен анализ и оценка на агроекологичния потенциал/. 15 т.
4. Проектът предвижда инвестиции, насочени към въвеждане на практики/подходи за прецизно земеделие Над 30 % от инвестицията е насочена към въвеждане на практики за прецизно земеделие, вкл. интегрирани селскостопански системи за управление, GPS устройства за управление, контрол и локализация на промените, мобилни сензори - мобилни устройства за анализ на средата, внесените препарати и получения добив, софтуерни продукти за прецизно земеделие и др. 10 т.
5. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства Създаване на до 2 работни места, вкл. 5 т.
Създаване на над 2 до 5 работни места, вкл. 10 т.
Създаване на над 5 работни места 15 т.
6. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения Най-малко 50 % от обработваната от кандидата земя се намира в необлагодетелстван район 10 т.
7. Проекти на млади земеделски стопани физически лица, еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години включително Към момента на подаване на заявлението за кандидатстване кандидатът е физическо лице или ЕТ на възраст от 18 до 40 г. вкл. 10 т.
8. Проекти, при които изпълнението на проекта е свързано с внедряването на иновации в земеделското стопанство. Проекти, които включват инвестиции, свързани с разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност на земеделското стопанство. 20 т.
9. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, (вкл. технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС. Над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или
инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС 5 т.
Над 50 % от допустимите разходи са насочени към опазване на околната среда 10 т.
10. Подпомагане на проекти за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство 10 т.
Минимален брой точки по подмярка 4.1 : 10 точки
Максимален брой точки по подмярка 4.1: 120 точки

 Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:
инж. Коста Стоянов – изпълнителен директор на МИГ Долни Чифлик и Бяла;
Венелин Миланов – експерт ВОМР
Цветелина Минчева – тех. сътрудник
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Долни Чифлик и Бяла” на адрес: гр.Бяла, област Варна, ул. „Иван Калчев” № 2, тел.: 0878 945154, 0889200102, 0886810024.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: [email protected]
Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и в ИСУН в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение МИГ “Долни Чифлик и Бяла” : http://www.mig-db.org/
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
 Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация