#   Статии
05.10.2020
Предоставяне на мобилни здравно-социални услуги по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

В рамките на 6 месеца /от 02.10.2020 г./ на хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. със затруднения в самообслужването ще бъдат предоставяни услуги в домашна среда по проект „С грижа за хората“, № BG05M9OP001-2.103-0057-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.

Услугите включват:
Социална услуга „Домашен помощник“: поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост); заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
административна помощ съдействие за изготвяне на документи; оказване на помощ при придвижване в дома; оказване на помощ при прием на медикаменти; оказване на помощ и съпровождане извън дома; оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти; подпомагане на специалиста медицинския специалист при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности па потребителя.

Здравни услуги: извършване на инжекции - подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни; извършване на венозна пункция и вземане па кръв; извършване на венозна инфузия; контрол върху извършването на очистителна клизма; поддържане проходимостта на уретрален катетър; извършване на септични и асептични превръзки; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; измерване, регистрация и оценяване на витални показатели; предпазване, възстановяване, поддържане и подобряване здравето на потребителите при съобразяване с психологическите, физическите, социалните, икономическите, културните и етническите им особености и други. Професионалните дейности се извършват от медицински специалист както самостоятелно, така и по лекарско назначение. Честотата на осъществяването на дейностите се определя от назначението на лекар или по преценка на специалиста.
Услугите ще се предоставят до 2 часа на ден.

Кандидатите, желаещи да ползват услуги по настоящия проект и попадащи в обхвата на целевата група, следва да подадат заявление в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №29 или на е-mail: [email protected]. Телефон за връзка: 0886810025

Обща стойност на проекта: 68 120.64 лв.
Финансиране от Европейския социален фонд: 57 902.55 лв.
Национално финансиране: 10 218.09 лв.
Община Бяла - партньор на Община Дългопол, с бюджет по проекта: 14 283.36 лв.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация